Planerat underhåll

Planerat underhåll omfattar underhåll av mark, byggnader och installationer som kan budgeteras i en flerårig underhållsplan. De stora, viktiga projekten är ofta en tung ekonomisk post inom en förvaltningsorganisation. Systemet ger dig en effektiv hantering av hela underhållsprocessen och en användarvänlig vy där alla kan samverka och kommunicera på ett enkelt sätt. Genom nyckeltal och ett visuellt gränssnitt får du en tydlig överblick av vilket kortsiktigt och långsiktigt underhåll som behöver prioriteras för att hålla din fastighet välmående. 

  • Skapa en helhetsbild av både kortsiktigt och långsiktigt underhåll
  • Effektiv hantering av hela underhållsprocessen
  • Enkel spridning av information inom organisationen för att underlätta beslutsfattandet

Digital arbetsprocess

Ett digitalt systemstöd är avgörande för att hantera omfattande data kring planerade underhållsarbeten över tid. Det ger en tydlig översikt, effektiviserar arbetsprocesser och möjliggör intern informationsdelning för välgrundade beslut. Det underlättar även budgetering och planering av de betydande kostnaderna för det planerade underhållet. Genom att hantera åtgärder över tid, följa utförda arbeten och kontrollera inventeringen av framtida behov blir processen smidig och kontrollerad.

Budgetsimulering

Systemet möjliggör simulering av budgetar och förändringar samt hanterar flera olika budgetförslag för att underlätta beslutsfattandet. Det innebär att åtgärder som inte täcks av den beslutade budgeten skjuts upp och kan bli en del av den samlade underhållsskulden.  Efter genomförandet av varje åtgärd loggar systemet information om utfallet, vilket ger en samlad bild av samtliga åtgärder och ger dig en överblick över den totala underhållskostnaden.

Analys och uppföljning

För att hantera din underhållsskuld är det nödvändigt att noggrant utvärdera och åtgärda eventuella förseningar i underhållsprocessen. Lösningen innefattar ett planeringsverktyg som ger dig möjlighet att följa upp och säkerställa att inget väsentligt underhåll förbises. Genom att koncentrera insatserna på väntande åtgärder kan du undvika större ekonomiska påfrestningar i framtiden och säkerställa långsiktig hållbarhet.

Underhållskoder & prislista

Systemet är utrustat med underhållskoder och prislistor som följer branschstandarder. En smidig kostnadshantering möjliggörs genom enkla prisjusteringar på underhållskoder, vilket underlättar anpassning till marknadsförändringar.

Kostnadshantering

Systemet möjliggör hantering av olika kostnadstyper, inklusive uppskattade, offererade och verkliga utfall. En viktig och nödvändig del av kostnadshantering.

Automatiserad arbetsprocess

Dra stora fördelar genom att integrera ditt planerade underhåll mot beställningsflöde och ekonomisystem som för över utfallet. Det ger ett automatiserat flöde för återförandet av kostnader för planerat underhåll.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.