fastighetssystem-rumstyper

Effektivare förvaltning med digitala ritningar i fastighetssystemet

De verktyg, processer och tekniker som används för att hantera och optimera fastighetens prestanda och drift avgör kvaliteten på din fastighetsförvaltning. Med tillgång till digitala ritningar och modeller direkt i fastighetssystemet – och därmed i det dagliga arbetet – underlättas fastighetsarbetet på flera sätt.

Att ha tillgång till aktuella och korrekta ritningar är en viktig förutsättning för att skapa en effektiv fastighetsförvaltning. De flesta har krav på sig att hålla koll på ritningar på ett eller annat sätt. En av utmaningarna med en traditionell, fysisk ritning i till exempel PDF är att den som regel är framtagen för ett specifikt syfte. Den behöver tolkas manuellt och komplettas med information från olika källor, listor etc för att kunna användas i fastighetsarbetet. Det finns också ofta en eftersläpning i uppdateringen av ritningarna, som gör att de sällan stämmer exakt överens med verkligheten. En kontinuerlig och samordnad uppdatering är viktig för att bristande eller felaktig information i ritningarna inte ska påverka det löpande drifts- och underhållsarbetet.

Idag finns fastighetssystem som baseras på visuella modeller, där ritningarna speglas digitalt och uppdateras i realtid för att representera den riktiga byggnaden. Genom att utgå från en exakt 3D-modell av fastigheten blir gränssnittet mer dynamiskt när mer information kan kopplas på och integreras. Digitaliseringen av ritningarna direkt i fastighetssystemet gör att de enkelt kan uppdateras och därmed alltid hålls ajour med det som händer i olika delar av fastigheten. Det ger kontinuitet och säkerställer att alla har tillgång till rätt och samma information, samtidigt. På så sätt blir det totala förvaltnings- och underhållsarbetet enklare, mer transparent och mer kostnadseffektivt.

Här är några exempel på hur digitala ritningar och modeller kan optimera förvaltningen av din fastighet:

1.    Automatisk ytberäkning

Med digitala ritningar och modeller i fastighetssystemet beräknas bruksarea automatiskt enligt SIS standard för area och volym för byggnader. Det innebär att du inte längre behöver mäta upp areor manuellt. Den exakta informationen blir istället uppdaterad och tillgänglig realtid så att alla får samma kvalitativa data att förhålla sig till samtidigt, samma kvm, väggtjocklekar osv. Det möjliggör också en mer korrekt beräkning av nyttjandegrad, som är ett viktigt nyckeltal inte minst inom industrin. Med en automatisk standardberäkning går det att få fram mer detaljerad information. Exempelvis om nyttjandet av en specifik produktionsarea eller hur kostnad per anställd ser ut för en kontorsyta. Den automatiska ytberäkningen blir ett mer rättvisande verktyg för att budgetera och fördela internhyror.

2.    Ökar möjligheten att analysera mönster och planera åtgärder

Med all information om fastigheten samlad digitalt på ett ställe underlättas arbetet med felsökning, analys och åtgärdsplanering. Det visuella gränssnittet, i kombination med integrerade fastighetsdata och den geografiska positionen, kan till exempel ge bättre förståelse för varför en viss komponent måste bytas ut varje år i hus A, men bara var tredje år i hus B? Mer exakt information och bättre analysunderlag kan underlätta såväl ärendehantering och budgeteringen av det planerade underhållet, som löpande tillsyn och skötsel, eller vid förhandling med leverantörer och hyresgäster.

3.    Enklare hitta anläggningar och utrustning med hjälp av geografisk position

I ett visuellt fastighetssystem som Pythagoras är den geografiska positionen central i de digitala modellerna. Det underlättar det dagliga arbetet, bland annat vid underhåll av komponenter. Med hjälp av de informationsbärare som finns på komponenterna går det lätt att hitta den specifika platsen för exempelvis olika sensorer som ska underhållas i en specifik lokal. Det visuella och mobila gränssnittet med information om vilken ort, fastighet, hus, rum och exakt position, i exempelvis en stor lagerlokal, ger en tydlig bild av var och vad som behöver åtgärdas. Med all information samlad i fastighetssystemet, såsom en uppdaterad underhållsplan, ärendehantering och kostnadsfördelning underlättas förvaltningen på flera sätt.

4.    Gemensam källa, enkel åtkomst till ritningar för olika behov

I och med förvandlingen av ritningarna till digitala 3D-modeller blir de en mer tillgänglig resurs för fler i organisationen med olika behov. Från en vikarierande driftsansvarig som snabbt ska sätta sig in i arbetet inför en rondering, till en fastighetschef som vill visualisera sitt fastighetsbestånd, eller se vilka avtal som är kopplade till vilka ytor. Ett annat värde är att alla kan utgå från samma digitala modell och samtidigt generera behovsanpassade ritningar direkt ut fastighetssystemet för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), lokalvårdsplanering, underhåll av komponenter etc.

5.    Enklare kommunikation och mer säkerställda leverans

Med en digital modell av fastigheten blir det lättare att dela och anpassa information för olika intressenter, inklusive fastighetsförvaltare, teknisk personal och entreprenörer inom exempelvis lokalvård. Det underlättar också arbetet med att säkerställa att alla arbetar utifrån samma grundläggande information, vilket minskar risken för missförstånd eller rena fel. Med ritningarna och all förvaltningsrelaterad information samlad på ett ställe blir det också lättare att kommunicera mellan olika ansvarsområden och delar i organisationen. Det ökar både leveranssäkerheten och underlättar i det dagliga arbetet ute i verksamheten.

Pythagoras hjälper industriföretag, kommuner och lärosäten att optimera och samordna sin fastighetsförvaltning, med expertkompetens och ett visuellt system där ritningar och digitala modeller är centrala. Vill du veta mer om hur vi jobbar? Se gärna videocaset och hör Hans Rostedt, FM Specialist på Epiroc, berätta om betydelsen av ett användarvänligt och visuellt fastighetssystem.

Postat i - innehåller: | | |

Hanna Falkäng

Marknadschef på Pythagoras sedan 2023. Har 20+ års erfarenhet från e-handel och digital marknadsföring inom tech. Odlar gärna gurka för att mata hunden och är bäst på att sträckkolla brittiska tvserier.

Se mer kunskap

Inlägg

Automatisk kostnadsfördelning i fastighetssystemet – varför då? 

En organisations budget läggs ofta på helår och systemförvaltare för fastighetssystemet nycklar ut internhyror till olika avdelningar baserat på schabloner….

Läs mer...
Inlägg

Nordic Workplace 12 november

Vi ses väl på Nordic Workplace/IFMA den 12 november på Sergel Hub? Vår vd, Mattias Arnelund, kommer att vara värd…

Läs mer...
Inlägg

Clean and facility mässan 12-13 november

Vi ses väl på Lokalvårdsmässan i Kista den 12-13 november 2024?

Läs mer...